LiU Innovation beviljas medel för ökad stöttning till fler snabbväxande SME inom Life Science

Det finns en stor outnyttjad potential för att skapa fler snabbväxande SME inom Life Science. LiU Innovation har beviljats medel för att delta i Regionalfondsprojektet 3i. Syftet med projektet är att etablera marknadskompletterande insatser för tidiga kommersialiseringsprojekt inom Life Science med utgångspunkt i industrin.

"Att via 3i stärka upp vår process vad det gäller identifiering och förberedelse för partnerskap ser vi som en stor fördel för våra Life Science projekt, inte minst utifrån att vår region inte har någon stark Life Science industri."

Åsa Wallin, innovationsrådgivare LiU Innovation och ansvarig för Life Science projektet

Svensk och internationell industri, samt investerare kommer genom plattformen 3i att vara beställare och utifrån sina konkreta behov söka lösningar hos SME/akademi/sjukvård. På sikt ska detta leda till nya växande SME med produkter på världsmarknaden.

Det direkta resultatet av 3i plattformen är

  1. ökat flöde av tidiga investeringsbara produktkoncept
  2. starkare tillväxt i små företag
  3. starkare närvaro av nationella och internationella större företag i Östra Mellansverige